Användarvillkor och regler

Nedan följer användarvillkor för personer som nyttjar Trafikskoleofferters tjänst och vill få offeretförfrågningar från trafikskolor att anlita.

Användandet av tjänsten, medför acceptans av våra villkor nedan.

Användarvillkor 

Så fungerar tjänsten

Evers Media Consulting AB (org.nr. 559140-5542) driver webbsajten www.trafikskoleofferter.se. Trafikskoleofferter (nedan kallad "tjänsten" är en webbplats där personer kan hitta och jämföra trafikskolor och deras erbjudanden.

Tjänsten riktar sig till personer (nedan kallad "nyttjare") som inför en valet av trafikskola, vill jämföra olika trafikskolor och deras respektive erbjudanden.

Nyttjare använder tjänsten genom att på www.trafikskoleofferter, lämna sina kontaktuppgifter samt uppgifter vilken typ av fordon man önskar lära sig köra.

Trafikskoleofferter kontrollerar efter bästa förmåga att de mottagna uppgifterna är korrekta samt att förfrågan är seriös.

Uppgifterna från skickas sedan ut till trafikskolor inom relevant geografiskt område som tillhandahåller tjänsten som efterfrågas av nyttjaren.

Det är normalt maximalt fyra trafikskolor som får ta del av kontaktuppgifterna till nyttjaren av tjänsten och som därefter får kontakta nyttjaren.

 

Trafikskoleofferters rättigheter & åtaganden

Trafikskoleofferter äger rätt att neka nyttjaren att använda tjänsten om förfrågan inte är seriös.

Trafikskoleofferter förbehåller sig rätten att avgöra om nyttjarens förfrågan är seriös eller inte.

Trafikskoleofferter äger rätt att, utan att ange skäl, neka eller ta bort förfrågningar som bedöms vara fiktiva eller på annat sätt kunna påverka tjänsten negativt.

 

Nyttjarens rättigheter & åtaganden

För nyttjaren är det kostnadsfritt att använda tjänsten.

Nyttjaren förbinder sig inte till att anlita någon av trafikskolorna som nyttjaren kommer i kontakt med genom tjänsten.

Nyttjaren samtycker att Trafikskoleofferter och trafikskolor kontaktar nyttjaren via telefon eller e-post angående tjänsten.

Nyttjaren ansvarar för att kontrollera att den trafikskola som anlitas av nyttjaren är seriös i sitt arbete.

Trafikskoleofferter förmedlar endast kontakt mellan trafikskolor och nyttjare. Trafikskoleofferter tar inget ansvar för vilka tjänster som erbjuds av respektive trafikskola och är inte part i något förmedlingsavtal eller annat avtal mellan nyttjaren och eventuell anlitad trafikskola. Nyttjaren har ingen rätt till ersättning från trafikskoleofferter för ekonomisk, rättslig eller annan skada till följd av omständigheter som kan härledas till användande av tjänsten eller Trafikskoleofferters agerande i övrigt.

Om information som nyttjaren laddar upp på tjänsten skulle leda till skadeståndsskyldighet för Trafikskoleofferter är nyttjaren skyldig att hålla Trafikskoleofferter skadeslös eller ersätta Trafikskoleofferter för den skada som uppkommit.

Nyttjaren accepterar Policyn/villkoren för nyttjare i sin helhet genom användande av tjänsten.

Ansvarsfriskrivning

Trafikskoleofferter har ingen del i eventuella avtal eller andra juridiska eller ekonomiska mellanhavanden mellan nyttjare och trafikskolor.

Trafikskoleofferter har inte något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan nyttjare och trafikskolor. Nyttjare kan således inte kräva Trafikskoleofferter på ansvar för eventuella brister i trafikskolornas tjänster eller vid tvist mellan nyttjare och trafikskola i övrigt.

Trafikskoleofferter lämnar inga garantier avseende antalet trafikskolor som väljer att kontakta nyttjaren genom tjänsten. Det är dock vanligtvis maximalt fem (5) trafikskolor som kan förmedlas kontaktuppgifterna till nyttjaren.

Trafikskoleofferter friskriver sig från all eventuell skada, inklusive förlust i näringsverksamhet, som kan uppstå genom nyttjarens användande av tjänsten.

Personuppgifter

Trafikskoleuppgifter personuppgiftspolicy (se nedan). Genom att nyttja tjänsten godkänner man automatiskt dessa användarvillkor där nyttjaren godkänner att vi använder och behandlar dennes Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i denna policy. Nyttjaren godkänner också att vi använder cookies och annan liknande teknik (t.ex. cookies).

Immateriella rättigheter

Trafikskoleofferter äger rätt att använda texter, bilder och annat material som nyttjaren laddar upp på tjänsten.

Nyttjaren är ensamt skyldig att kontrollera att material som nyttjaren lämnar via tjänsten får användas och publiceras på tjänsten enligt rådande lagar och förordningar, samt att inget upphovsrättsligt eller immaterialrättsligt överträdande görs.

Nyttjaren svarar själv för att uppladdat material inte är kränkande, vilseledande eller i övrigt inte förenligt med svenska lagar och förordningar.

Missbruk

Om nyttjare använder Tjänsten i strid med dessa villkor förbehåller sig Trafikskoleofferter att, utan att ange skäl, utesluta Nyttjare från användande av Tjänsten.

Trafikskoleofferter förbehåller sig rätten att avgöra om nyttjarens agerande är i strid med dessa villkor.

Om nyttjare utför handlingar i syfte att försämra Tjänsten, försämra trafikskoleofferters anseende eller vilseleda anslutna trafikskolor eller Trafikskoleofferter genom att exempelvis göra upprepade förfrågningar, göra förfrågningar med oriktig information eller göra förfrågningar utan intresse att anlita en trafikskola har trafikskoleofferter rätt att, förutom att utesluta nyttjaren, erhålla från nyttjaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110)vid tiden för skadans uppkomst eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

Ändringar av villkoren

Användarvillkoren för nyttjare uppdateras av Trafikskoleofferter från tid till annan, både på eget initiativ eller om lagar och förordningar kräver det.

Tillämpling av lag & tvist

Avtalet ska anses vara slutet i Sverige och tillämplig lag ska därför vara svensk.

Tvist rörande användarvillkor och avtal med trafikskoleofferter ska, om tvisten inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

1. INTRODUKTION

Trafikskoleofferter som drivs av Evers Media Consulting är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning.

Tänk på att du genom att använda de digitala kanalerna och/eller någon av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla i framtiden (nedan ”Tjänsterna”) samtycker till att vi behandlar personuppgifter om dig.

Du behöver inte lämna några personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av Tjänsterna eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig inom kort: https://www.trafikskoleofferter.se/for-trafikskolor

tillhandahåller internetbaserade informationstjänster avseende åtkomst, tillhandahållande och förmedling av kontaktuppgifter rörande företag och privatpersoner (”Tjänsten”), som genom micrositer och baserat på kundens uppgifter, bereder tillgång till tjänster som tillhandahålls av tredje parter. När vi tillhandahåller Tjänsten, kommer vi att i egenskap av personuppgiftsansvarig att behandla dina personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”), är Trafikskoleofferter personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, till exempel namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter eller IP-adresser. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

Detta dokument utgör en policy rörande vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål, vilka listas nedan.

Personuppgifter som behandlas, Ändamål och Laglig grund

Personuppgifter som behandlas för att kunna tillhandahålla våra tjänster

Vi samlar in och använder följande personuppgifter för att leverera och upprätthålla ändamålsenliga och säkra Tjänster när du skickar en kontaktförfrågan via vår tjänst.

Ditt namn, e-postadress och telefonnummer behandlas för att:

Baserat på ditt lämnade samtycke till oss kommer vi att använda den information du tillhandahåller till oss genom kontaktformuläret eller genom telefonsamtal mellan dig och tredje part i samband med ditt användande av Tjänsten för att:

Tekniska data och lokaliseringsuppgifter

När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

Vi kommer använda tekniska data och lokaliseringsuppgifter för att:

För behandling av aktiviteter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre. Namn, telefonnummer, e-postadress, postnummer och den fritextinformation som du lämnar till oss om vad du behöver hjälp med lagras i 18 månader. Lokalisering- och teknisk data lagras i 26 månader.

Överföring av personuppgifter

Du bör vara medveten om att när du använder våra tjänster kommer du att hänvisas till de flera trafikskolor med ditt ärende, vilket vi förmedlar. De är personuppgiftsansvariga för den insamling och behandling av personuppgifter de utför, detta ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn som de tillhandahåller dig kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta Evers Media Consulting AB genom denna länk: https://www.trafikskoleofferter.se/for-trafikskolor. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Övriga saker du behöver veta

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande på denna webbsida, om det erfordras enligt tillämplig lag, även be om ditt samtycke.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada. 

 

Så använder vi cookies

Vad är cookies?

Trafikskoleofferter.se ägs och drivs av Evers Media Consulting AB.

 Trafikskoleofferter använder så kallade cookies. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att bland annat räkna hur många unika datorer som besöker oss. Vi gör detta för att skapa den bästa möjliga användarupplevelsen på våra sidor och för att individualisera dina framtida besök. Informationen som sparas kan vara till exempel uppgifter om hur du använder vår sajt eller om vilken webbläsare du använder.

Vi använder statistik om våra användare i en aggregerad form. Sådan statistik innehåller dock aldrig någon form av personlig information, utan allt är anonymt. IP-adresser som lagrar beteende på webbplatsen sparas inte i vår databas, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vilken typ av cookies använder vi?

Session Cookie – Trafikskoleofferter.se samlar in information om hur användarna använder hemsidan under ett besök. Det kan handla om till exempel vilka sidor användarna besöker oftast, om användarna får felmeddelanden och om inställningar som användarna gör på vissa sidor. Vi använder cookies för sessioner för att förbättra våra tjänster så att användarna får en bättre upplevelse på webben. Om du blockerar eller tar bort dessa cookies går det fortfarande att använda sidan. Session Cookies raderas då du stänger av din webbläsare, om inte du ändrat på dessa inställningar.

Google Analytics – Vi använder Google Analytics som är Googles analysverktyg. Verktyget hjälper oss att förstå hur våra besökare använder våra sidor. Programmet kan använda en uppsättning cookies för att samla in information och rapportera användningsstatistik för webbsidor utan att enskilda besökare kan identifieras. Google Analytics cookies raderas efter 26 månader. Du kan läsa mer om Google Analytics cookies här https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Syften med cookie-användningen

Syften med cookie-användningen:

  • Låta systemet känna igen återkommande användare för att kunna anpassa tjänsten.
  • Beräkna och rapportera användning, användarantal och trafik.
  • Utveckla och förbättra webbplatsen genom att förstå användarbeteende.

Hur du raderar cookies

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Läs under ”Hjälp”, eller motsvarande meny, i din webbläsare för instruktioner för hur du stänger av cookies. Under denna inställning kan du normalt också ta bort cookies du inte vill ha på din dator.